Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2019. När protokollet är justerat kan det läsas häröppnas i nytt fönster.

Försäljning av tomter i Klackberg
Ett företag har visat intresse för de fem tomterna i Klackberg, längs Norens västra strand. Kommunstyrelsen har beslutat att företaget erbjuds att köpa tre av tomterna med villkoret att minst ett stomrest hus ska färdigställas inom ett år från försäljningstillfället. Företaget är även erbjudet option på de resterande två tomterna.

Resultatet av serviceundersökningar
Norbergs kommun har under år 2018 medverkat i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Som en del av KKiK har kommunen även deltagit i en servicemätning via telefon och e-post.

Kommunen har även medverkat i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 111 kommuner i undersökningen, som genomfördes under hösten år 2018. Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 37 procent enkäten.

Kommunstyrelsen fick under sitt möte en föredragning av resultatet av undersökningarna. Vid intresse kan resultatet läsas på kommunens hemsida, under Kommun & politik och Kvalitet och Utveckling:

Val av borgerliga begravningsförrättare
Kommunstyrelsen har utsett Per Georgsson och Eva Hölke till begravningsförrättare under perioden 2019-2022. En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas fritt enligt den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Platsen kan vara inomhus, utomhus eller i ett kapell. Förrättningen är kostnadsfri för personer som är folkbokförda i Norbergs kommun.

Relaterad information