Norberg - låt dig överraskas

Tvätta bilen rätt!

När du tvättar din bil finns det en del du bör tänka på, här kommer därför lite tips och information!

När du tvättar din bil bör du göra det i en automattvätt, på en biltvätt eller i en gör-det-själv hall. På dessa anläggningar finns olje- och slamavskiljare som skiljer bort en stor del av de föroreningar som annars följer med tvättvattnet ut i avloppet. På nyare anläggning kan även reningsanläggning finnas som tar bort ännu mer av föroreningarna i vattnet. Fråga gärna hur tvättvattnet där du tvättar bilen renas.

När din bil är tvättad kommer vattnet som har använts under tvättningen att innehålla flera miljöfarliga ämnen, såsom olja och tungmetaller. Om du tvättar bilen på garageuppfarten eller på gatan är risken stor att de miljöfarliga ämnena hamnar där de inte hör hemma.

Om ditt tvättvatten rinner ner i en dagvattenbrunn är risken stor att tvättvattnet hamnar i en sjö eller ett vattendrag nära dig. I sjön eller vattendrag kommer det förorenade vattnet att skada de djur och växter som lever där. Tänk på att det kanske är där som ni fiskar eller badar på somrarna!

Om ditt tvättvatten rinner ner i en spillvattenbrunn är risken stor att tvättvattnet hamnar hos avloppsreningsverket. Där kan den stora mängden miljöfarliga ämnen som tvättvattnet innehåller störa reningsprocesserna i reningsverket samt försämra kvaliteten på slammet.

Svenskt vattens hemsida om biltvättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du lära dig mer om varför det är bäst att tvätta bilen i en automattvätt, på en biltvätt eller i en gör-det-själv hall.

Tvättvattnets innehåll

Tvättvattnet då fordonet tvättats innehåller både föroreningar som tvättas bort från bilen samt kemikalier från det bilvårdsmedel som använts. Vattnet innehåller bla kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester.

Vad gäller?

Kraven på rening av tvättvatten bygger på miljöbalkens hänsynsregler. Du är skyldig att se till att det förorenade vattnet som uppkommer när du tvättar bilen inte medför en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Du bör därför undvika att tvätta din bil så att föroreningarna riskerar att ledas till dagvattenbrunnar, öppna diken eller direkt till vattendrag. Kemikalier som kan medföra risk för miljö bör undvikas och miljövänligare alternativ väljas.

Om du tvättar bilen hemma någon enstaka gång bör det göras på en gräsmatta, grusplan eller liknande där föroreningarna kan fångas upp istället för att rinna rakt ut till dagvattnet. Du bör välja en plats långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Välj ett miljöanpassat rengöringsmedel och avstå från avfettningsmedel.

Tips!

Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute. Tvättmedlen fungerar effektivare då. Vaxa bilen regelbundet. Vaxet gör att smutsen inte fastnar lika lätt på bilen och man behöver inte tvätta så ofta. För att en välvaxad bil ska bli ren räcker det oftast att spola av den med vanligt vatten.