Norberg - låt dig överraskas

Kontaktperson och kontaktfamiljer

Socialtjänsten i Norbergs kommun söker dig som har engagemang, tid och plats för att hjälpa barn, ungdomar eller vuxna som har behov av kontaktfamiljer eller kontaktpersoner.

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en frivillig insats, familjen fungerar som ett kompletterande stöd till barn och ger stimulans, trygghet och stöd utifrån ett eller flera barns specifika behov. I uppdraget kan såväl punktinsatser som övernattning ingå och oftast sker uppdraget på helger och/eller eftermiddags- och kvällstid. Det handlar om att inkludera barnet i det vanliga familjelivet och att ge barnet den uppmärksamhet det behöver.

Vi söker trygga och stabila familjer som har engagemang och tid att göra en värdefull insats. Arvode och ersättning för omkostnader utgår enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Uppdraget följs upp regelbundet.

Kontaktperson

Kontaktperson är en frivillig insats som socialtjänsten kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna i förebyggande och stödjande syfte. Insatsen bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan kontaktpersonen och den som tar emot insatsen. Uppdraget som kontaktperson kan exempelvis innebära:

  • att ge råd och stöd i vardagssituationer
  • att bryta isolering och främja sociala kontakter
  • att stimulera till en aktiv fritid
  • att vara medmänniska och vän

Arvode och ersättning för omkostnader utgår enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Uppdraget följs upp regelbundet.

Vid intresse och ytterligare information,

Anna Samsonovits
Telefon: 0223-29 225 (telefontid mån-fre 08.30-09.30)