Norberg - låt dig överraskas

Personupppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgiftslagen talar om vilka regler som gäller när till exempel en myndighet hanterar personuppgifter för anställda eller medborgare.

I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

Strukturerade eller ostrukturerade uppgifter?

Vilka regler i personuppgiftslagen som gäller beror på hur personuppgifterna som publiceras är strukturerade. Om personuppgifterna lagras i en databas eller annan typ av register anses uppgifterna vara strukturerade. Om personuppgifterna återfinns exempelvis i löpande text eller i e-post anses uppgifterna däremot vara ostrukturerade. För strukturerad personuppgiftsbehandling gäller betydligt fler regler än för ostrukturerad.

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslag (1998:204)

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för förvaltningens behandling av personuppgifter. De uppgifter du lämnat kan komma att registreras för administration och uppföljning. Uppgifter kan komma att lämnas ut enligt Offentlighetsprincipen. Du har rätt att, efter skriftlig ansökan, ta del av de personuppgifter om dig som förvaltningen behandlar.

Skicka ansökan till:

Norbergs kommun
Box 25
738 21 Norberg

Relaterad information