Norberg - låt dig överraskas

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) är kommunens enhet för att driva och samordna arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor. Vi verkar för integration i samhället oavsett kön, etnicitet, ålder och social bakgrund. Vi vill stärka människor som står långt från arbete att, utifrån sina egna förutsättningar komma in på arbetsmarknaden.

  • Kommunservice
  • Praktik inom kommunen eller inom den reguljära arbetsmarknaden
  • Arbetsträning
  • Gruppverksamhet

Syftet med Arbetsmarknadsenheten

Det handlar om att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap. Det innebär också att bidra till att personer med utländsk bakgrund kan etablera sig i arbetslivet samt att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är samverkan för individen och att främja möjlighet till arbetsprövning och praktik i syfte att komma till egen försörjning. Det innebär främst att, med utgångspunkt från individen, lotsa och underlätta för deltagaren genom en snabb samverkan med de för individen berörda myndigheterna eller andra aktörer.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Det är en verksamhet med insatser för arbetslösa kommuninvånare mellan 16-64 år.

Relaterad information