Norberg - låt dig överraskas

Avgifter

Riksdagen har beslutat om maxtaxa för vård- och omsorgsavgifter inom äldre- och handikappomsorg. Beslutet innebär att ett lägsta förbehållsbelopp införts. Förbehållsbeloppet är den summa som Du har rätt att behålla av dina egna medel innan avgift får tas ut för äldre- och handikappomsorg. 

Beslutet innebär även att det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en maxavgift som kommunerna får ta ut för vård- och omsorgstjänster. Du betalar avgift efter din betalningsförmåga. När betalningsförmågan prövas utgår man från de medel som Du har kvar sedan hyra och skatt betalts. Ingen hänsyn tas till eventuell förmögenhet.

Dessa regler gäller inte insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Nyhet!

Riksdagen beslutade i december 2015 om höjning av högkostnadsskyddet i 8 kap 5 § SoL för hemtjänst i ordinärt boende, omvårdnad i särskilt boende, dagverksamheter och kommunal hälso- och sjukvård. I och med detta ges kommunen möjlighet att höja avgiftstaket från 1772 kr till 1991 kr per månad.

Höjningen sker enbart om man har ett individuellt avgiftsutrymme högre än 1772 kr per månad.

Denna höjning gäller från 1 augusti 2016.

Relaterad information