Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2020. När protokollet är justerat läggs det ut på webbplatsen.

Presentation av ny kommunchef
Christian Foster är ny kommunchef i Norbergs kommun från den 28 maj 2020. Foster medverkar på mötet och ger en presentation av sig själv.
Kommunfullmäktige tackar för presentationen och hälsar Christian Foster välkommen till Norbergs kommun.

Tillfällig utökning av åtgärdsanställningar
Kommunfullmäktige beslutar att 922 000 kronor anslås ur etableringsfonden för att under år 2020 anställa nyanlända personer via åtgärdsanställningar hos arbetsmarknadsenheten.
Ledningskontoret får i uppdrag att rapportera hur satsningen fallit ut vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2020.

Revidering av "Naturvårdsprogram för Norbergs kommun" inklusive prioriteringslista
Reviderat Naturvårdsprogram för Norbergs kommun inklusive prioriteringslista antas enligt förslag.

Ombyggnad av Sävsparven 2 till LSS-boende
Den utökade driftskostnaden omfattande 86 000 kronor för den tillkommande byggnationen finansieras inom socialutskottets ram.
Finansiering av den utökade investeringskostnaden på 1 732 000 kronor sker genom ianspråktagande av 800 000 kronor ur potten för ofördelat och 1 000 000 kronor ur potten för oförutsett, inom beslutad investeringsram.

Relaterad information