Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 1 mars 2021. När protokollet är justerat läggs det ut på webbplatsen.

Förfrågan om proprieborgen från Norra Västmanlands Fiber Ekonomisk förening
En förutsättning för att kunna digitalisera och effektivisera kommunens verksamheter är en utbyggnad av fibernätet. Norbergs kommun tecknar proprieborgen så som för egen skuld till förmån för Norra Västmanlands Fiber Ekonomisk förening för en checkkredit om maximalt sex (6) miljoner kronor.

Avtal med Fagersta kommun gällande gymnasieskola och gymnasiesärskolan, vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
Med anledning av att Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) under 2021 ska upplösas tecknar Norbergs kommun avtal med Fagersta kommun för att uppfylla skollagens krav gällande att erbjuda gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

  • Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige och godkännande av instruktion för tillfälliga fullmäktigeberedningar
  • Revidering av kommunstyrelsens reglemente
  • Revidering av krisledningsnämndens reglemente
    Samtliga revideringar godkänns och antas 


Relaterad information