Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2019. När protokollet är justerat kan det läsas häröppnas i nytt fönster.

Antagande av varumärket Visit Norberg
Inför turistsäsongen år 2019 pågår en satsning för att samla all information kring besöksnäringen på ett strukturerat sätt. Kommunen har satsat på Visit Norberg, som kommer att finnas som hemsida, app, på Facebook och på Instagram. Visit Norberg får den inofficiella sloganen Visit Norberg I hjärtat av Bergslagen. Denna slogan är tillhörande Visit Norberg och därmed inte en officiell kommunal slogan. Kommunstyrelsen beslutade att anta Visit Norberg och Visit Norberg – i Hjärtat av Bergslagen som vedertagna begrepp för besöksnäringen i Norbergs kommun.

Försäljning av mark på Spännarhyttans industriområde
Ett företag på Spännarhyttans industriområde har för industriändamål visat intresse för att köpa mark av Norbergs kommun. Företaget vill i samband med markköpet stänga av en allmän väg inom den nu gällande detaljplanen, vilket innebär att en ny detaljplan för området behöver tas fram och att en ny vägsträckning behöver ordnas. Kommunstyrelsen beslutade att ge Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i samråd med demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet i uppdrag att ta fram en markoption och ett antal olika avtal samt att ge Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd i uppdrag att påbörja planförändringen.

Rutin för särskilt stöd till föreningar
Kommunstyrelsen beslutade om en rutin för särskilt stöd till föreningar. Stödet kan exempelvis vara att gå in som borgenär, ge lån eller köpa och leasa ut. Varje sådant ärende ska prövas individuellt av kommunfullmäktige.

Relaterad information