Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2020. Sammanträdeshandlingar och justerat protokoll kan läsas härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medfinansiering av föreningen Engelbrektsloppets spårmaskin
Föreningen Engelbrektsloppet har ansökt om medfinansiering för en spårmaskin. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja ett engångsbidrag för spårmaskinen på 100 000 kronor. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har tecknat ett avtal med föreningen, som bland annat innebär att föreningen ska preparera och spåra ett skidspår som kan brukas av allmänheten.

Granskning av upphandlingsverksamheten
Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten Granskning av upphandlingsverksamheten till kommunstyrelsen, efter en granskning som har genomförts av PwC. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte säkerställer att upphandlingar genomförs på ett ändamålsenligt sätt samt att upphandling inte har genomförts lagenligt och i enlighet med policy och riktlinje. Revisorerna har lämnat ett antal rekommendationer och efterfrågar hur kommunstyrelsen avser att åtgärda de förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten. Kommunstyrelsen beslutade att anta ett yttrande som svar till revisorerna. Vidare fick kommunchefen i uppdrag att leda en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning, Policy för inköp och Riktlinje för inköp och upphandling samt tillhörande dokument för inköp och upphandling.

Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten (myndighetsutövning)
Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten (myndighetsutövning) till kommunstyrelsen, efter en granskning som har genomförts av PwC. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen inte säkerställer att det finns ändamålsenlig styrning och ledning av hemtjänstverksamheten (myndighetsutövning). Revisorerna har lämnat ett antal rekommendationer och efterfrågar hur kommunstyrelsen avser att åtgärda de förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten. Socialutskottet har yttrat sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera yttrandet till utskottet. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 14 april 2020.

Relaterad information