Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Om provtagning, smittspridning samt skyddsmaterial för personal

Information om hur vi hanterar provtagning av personal, smittspridning i äldreboenden och läget kring skyddsmaterial.

Vad gör kommunen för att erbjuda personal provtagning?

Norbergs kommuns ambition är att erbjuda all personal inom vård och omsorg möjlighet till provtagning av Covid-19. Den prioritering som region Västmanland har för provtagning är enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer: I första hand patienter med akuta infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom som läggs in på sjukhus samt personal i sjukvård och äldreomsorg. Den första gruppen är prioriterad och den kapacitet som blir över fördelas på personal. All personal inom vård och omsorg, både medarbetare i regionen och i kommunerna, ingår i samma prioriteringslista från regionen och fördelas på samma sätt till möjliga provtagningstillfällen. Det är således regionen som gör prioriteringen.

Vad gör kommunen om smitta i boenden ökar?

Prover tas på brukare med misstänkt smitta, får kommunen kännedom om flera fall än den som är konstaterad läggs information på kommunens hemsida.

Hur arbetar kommunen för att minska smittspridning inom vård och omsorg?

Följande åtgärder gäller:

  • Besöksförbud på äldreboenden gäller.
  • Kommunen har stängt samlingslokaler.
  • Vi följer Region Västmalands rekommendationer gällande hygienrutiner och skyddsutrustning.
  • Kommunen arbetar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.
  • Kommunen samarbetar med andra kommuner, regionen samt Länsstyrelsen som samordnar frågor om material till vården.
  • De boende som konstaterats med Covid-19 vårdas enskilt i sin lägenhet. Det innebär också att ett begränsat antal medarbetare jobbar med den sjuke.
  • Kommunen har en tät dialog med regionen där samverkar sker med läkare som leder vården.

Hur hanteras en eventuell ökad smittspridning?

Kommunen planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. Alla verksamheter och medarbetare får information om vikten av att följa de grundläggande hygienrutinerna.

Hur är läget med skyddsmaterial?

Det råder allmän brist i hela landet på skyddsmaterial. Norbergs kommun har beställningar hos kommunens leverantörer men tyvärr informerar de om leveransproblem då efterfrågan är mycket stor och global. Kommunen arbetar utöver det tillsammans med länets samtliga kommuner, regionen och Länsstyrelsen för att finna material på andra sätt.

Ett viktigt tillskott är alla som hör av sig med erbjudanden. Kommunen kommer att få tillgång till ett antal skyddsmask 90 som fördelas från regionen utifrån befolkningsmängd. Just nu den 9 april har vi tillgång till skyddsutrustning men en brist kommer att uppstå om inte utrustning på sikt inkommer samt smittspridning ökar. Visst material har tillverkats i egen regi och med det stöd kommunen fått. Kommunen arbetar dagligen för att säkerställ tillgång till nödvändigt material.