Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Information utifrån den uppkomna situationen på Centralskolan

Skolchef Ingrid Nord och rektor Nicklas Olivensjö informerar om det rådande läget

Skolan ska vara trygg för alla elever som går där och det är skolledningens uppgift att se till att det är så. När skolan får kännedom om att en elev har blivit utsatt för kränkande behandling är skolan skyldig att skyndsamt utreda den.

Den 5 mars fick skolchef och rektor information om att en medarbetare haft olämpliga konversationer med elever på Snapchat samt att hen dessutom hade skickat en bild av sexuell art till en av eleverna på skolan. Rektor startade då en kränkningsutredning utifrån Skollagen 6 kap 10§. Biträdande rektor och kurator deltog i utredningen. Elevernas vårdnadshavare kontaktades av rektor, information gavs om skolans utredning. Utifrån den samlade bilden beslutade skolledningen att avsluta utredningen och att inte anmäla till socialtjänsten utifrån att det inte fanns någon oro för eleverna efter samtal med elever och vårdnadshavare.

Den 30 april fick rektor ett samtal från polisen och fick då reda på att polisen startat en utredning utifrån medarbetarens kontakter med elever på Centralskolan. När skolledningen fick kännedom om polisutredningen togs beslut av skolchef om att det inte är lämpligt att medarbetaren är i tjänst under pågående utredning. Detta beslutet togs den 8 maj.

Skolan gjorde sin utredning i ärendet utifrån gällande rutiner vid kränkningsärenden och har dessutom tagit medarbetaren ur tjänst men vi ser i efterhand att vi borde lämnat ärendet till polisen via en anmälan. Vi är ångerfulla att så inte gjordes då skolan har en mycket viktig roll i att agera förebild samt arbeta kraftfullt mot alla former av kränkningar och sexistiska inslag.

Utifrån det inträffade kommer skolchef och rektor att se över sina rutiner för introduktion av nyanställda om hantering av sociala medier. Skolledningen kommer också arbeta förebyggande för att öka kunskapen om digitala miljöer för att kunna förebygga att kränkningar ska uppstå. Vi kommer att se över våra styrdokument för att se om dessa är tillräckligt uppdaterade. Vår inriktning är att medarbetare på skolan endast ska ha kontakt med elever på sociala medier utifrån skolarbetet och undvika personliga kontakter på fritiden.

Skolchef Ingrid Nord 0223-29170

Rektor Nicklas Olivensjö