Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Ytterligare anpassning av biblioteksverksamheten med utgångspunkt i den nya tillfälliga pandemilagen

Den 10 december infördes en ny tillfällig pandemilag i Sverige, Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Lagen innebär att det kan införas begränsningar som påverkar allmänhetens tillgång till verksamheter som enligt lag ska vara tillgängliga för alla. Ansvarig för verksamhet i t.ex. bibliotek ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Vidare har det idag 2021-01-18 fattats beslut om att Norbergs kommunbibliotek öppnar för besök från och med 2021-01-19, med begränsning om maximalt 10 besökare i lokalen samtidigt.

För ytterligare information kring öppettider och vad som gäller vid besök på biblioteket, se

https://www.norberg.se/sidor/uppleva--gora/bibliotek.html

Beslutet prövas kontinuerligt och kan komma att förlängas.