Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Så arbetar vi

 Förskolan styrs av skollag och läroplan.
Förskolan är en egen skolform. Förskolans verksamhet ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas.

På väg mot samma mål
Regeringen har fastställt en läroplan, där det står om värdegrund och vilka mål och uppdrag förskolan har.

Steg för steg i ett livslångt lärande
Förskolans ska vila på demokratins grund. Det handlar till stor del om att personalen ska skapa ett öppet och demokratiskt klimat där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det innebär att förskolan i första hand är till för ditt barns skull, även om den också ska göra det möjligt för dig att arbeta eller studera.

I läroplanen står att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planering av det dagliga arbetet. Barnen ska få pröva att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, till exempel genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift.

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Barnens språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Alla flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att utvecklas utan begränsningar.

Varje förskola är unik
Eftersom alla förskolor följer samma läroplan har de också samma mål. Däremot kan arbetet skilja sig åt. Vad som passar en förskola fungerar kanske inte på en annan. Verksamheten ska anpassas efter barnen.

Utdrag ur "Förskolan ska inspirera ditt barn"