Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bidrag till fristående verksamheter

Klossar

 Kommunen lämnar bidrag till fristående verksamhet enligt Skollagens bestämmelser och paragrafer.

Bidraget består av ett grundbelopp som ska innefatta kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Beloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolan.

Tilläggsbelopp

Utöver grundbeloppet ska hemkommunen i vissa fall och efter en individuell bedömning också betala ett tilläggsbelopp för en elev. Tilläggsbelopp avser ersättning för assistenthjälp. anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och ersättning för elever i grund- eller särskola som ska erbjudas modersmålsundervisning.

Fristående förskoleklass, grund- och grundsärskola samt fritidshem

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående skola eller fritidshem ska elevens hemkommun betala ett grundbelopp. Beloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen, fritidshemmet grund- respektive grundsärskolan. Bidraget ska omfatta ersättning för måltider.

Bidrag till fristående grundskola (10 kap 38 §) och förskoleklass (9 kap 19 §) samt av kommunen godkänd enskilt bedriven förskola (8 kap 21 §) och fritidshem (14 kap 15§).
Inom parentes hänvisning till Skollagen.