Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Avgifter

 Avgiften baseras på hushållets samlade bruttoinkomster (inkomst före skatt). Lämnas ingen inkomstredovisning sker debitering enligt högsta avgift, maxtaxa. Är hushållets samlade inkomster lika med eller överstiger 46 080 kr gäller maxtaxa.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet (Barn 1) i hushållet, den näst högsta för näst yngsta (Barn 2) och så vidare. Från och med barn 4 betalas ingen avgift.

Förskoleverksamhet

Barn 1

3% av inkomst

Max 1382 kr

Barn 2

2% av inkomst

Max 922 kr

Barn 4

1% av inskomst

Max 461 kr

Fritidshemsverksamhet

Barn 1

2% av inkomst

Max 922 kr

Barn 2

1% av inkomst

Max 461 kr

Barn 3

1% av inkomst

Max 461 kr

Reducering av avgift för allmän förskola gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller 3 år.

För de 3-5 åringar som är placerade i förskolan under vårdnadshavarnas arbets- eller studietid, dvs. har en

förskoleplats som de betalar för görs en reducering av avgiften med 30% under den allmänna förskolans kalendarium. (Ingen reducering sker under allmän förskolas lovdagar.)

Föräldralediga samt arbetssökande med ett fast schema på 15 tim/vecka är avgiftsfria under allmän förskolas kalendarium men debiteras full avgift utanför kalendariet.

Avgiftsrutiner

Fakturering av avgift sker månadsvis.

Avgift debiteras från och med 1:a inskolningsdag till och med uppsägningstidens slut.

Den månad placeringen påbörjas eller avslutas erlägges avgift med 1/30 per kalenderdag av månadsbeloppet.

Debitering av avgifter sker som regel den 10:e för innevarande månad och förfaller till betalning den sista dagen i innevarande månad.

Vid förändrad inkomst ska ny inkomstuppgift inlämnas före den sista vardagen i månaden för nästkommande
debitering. Detta gäller för stadigvarande förändring (mer än en månad).

Avgift tas ut under uppsägningstiden (två månader) oavsett om barnet nyttjar sin plats eller inte.

Platsen stängs av om betalning ej inkommit.

Plats erbjuds ej inom förskola/fritidshem om det finns skulder till förvaltningen.

Vårdnadshavare ansvarar för att aktuella uppgifter såsom

  • inkomst
  • schema
  • familjeförhållande

Relaterad information