Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Elevråd

På Centralskolan i Norberg har vi ett fungerande system för elevinflytande genom att varje klass har ett eget klassråd som i sin tur har en direkt koppling till vårat elevråd.

I elevrådet sitter två representanter från varje klass från årskurs 7-9. Dessa deltar på samtliga elevrådsmöten samt på den egna klassens klassrådsmöten.

Klassens elevrådsrepresentanter är valda, i demokratisk anda, av klassen under det så kallade klassrådet och sitter på sin post i tre år (om inte klassen förespråkar omval av representant).

Eleverna på skolan kan framföra åsikter, synpunkter och idéer till elevrådsrepresentanterna vid klassrådet. Klassrådet är ett möte som genomförs en gång i veckan i helklass på samlingstid. Vid detta möte diskuterar hela klassen, utifrån en förtryckt dagordning, bl.a. frågor om skolmiljö, temaarbeten, trivsel, förbättringsområden, arbetssituation och arbetsmiljö i skolan. Elevrådsrepresentanterna tar sedan upp och behandlar de synpunkter som framkommit vid klassråden på elevrådsmötena.

Elevrådet består av två elevrådsrepresentanter från varje klass på Centralskolan. Elevrådets ordförande och sekreterare väljs av elevrådet (vid sista mötet på läsåret) och sitter på sin post i ett år. Elevrådet fungerar demokratiskt.

Vid elevrådets möten deltar alltid minst en av elevrådsrepresentanterna från varje klass samt ordförande, sekreterare och någon representant från Centralskolans personal vanligtvis fritidsledaren.

Elevrådet sammanträder två gånger om månaden. Elevrådets möten sker enligt vanlig mötespraxis varvid mötet har en dagordning och mötets beslut protokollförs.
Elevrådsrepresentanterna ansvarar för att informera klassen om vad som behandlats på elevrådsmötet under klassrådet.