Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Frånvaro/Ledighet

Om ditt barn inte kan gå till skolan på grund av sjukdom eller annan orsak, anmäler du detta via Infomentor.
Kontakta expeditionen om du saknar inloggningsuppgifter.

Du kan även ringa expeditionen på Källskolan 0223-292 61 eller
Centralskolan 0223-292 00 beroende på var ditt barn går, helst mellan 07.30-07.55 på morgon eller så snart som möjligt.

Om en elev blir sjuk under skoldagen ska hon/han gå till kontaktläraren och meddela detta.

Kontaktläraren meddelar sedan vårdnadshavare under dagen.

Glöm inte att friskanmäla eleven efter sjukfrånvaro.

Kortare ledighet från skolundervisning kan beviljas. Ansökningsblankett
finns till höger. Fyll i och lämna till kontaktläraren i god tid.

Ledighetsansökan
Ledighet ska i största möjliga mån ske under ordinarie lovdagar. Läsårsdata finns under sidan Kalendarium/Läsårstider.

Om ledighet behöver ske under annan tid gäller följande:
En elev får vara ledig en kortare tid för enskilda angelägenheter, enligt
grundskoleförordningen. Om ledigheter gäller två på varandra följande dagar kan kontaktläraren bevilja ledighet, dock bara fem dagar under ett läsår.

Om särskilda skäl föreligger får rektor bevilja ledighet mer än två dagar i följd men högst tio dagar under ett läsår med avdrag för de dagar kontaktläraren har beviljat.

Om det finns ytterligare skäl som kräver ännu längre ledighet beviljas denna av utbildnings- och fritidsutskottet eller på delegation av skolchef eller rektor.

Elev- och föräldraansvar
Den som beviljas ledighet måste på egen hand läsa in de kursavsnitt som behandlas i skolan under frånvaron. Här ligger ett föräldraansvar att detta sker.

Skriv ut blanketten till höger.
Fyll i och lämna den till kontaktläraren senast tre dagar före ledigheten.

 

Relaterad information