Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Plan mot kränkande behandling samt
Riktlinjer och rutiner mot diskriminering

Huvudmannen för en förskola eller skola är skyldig att se till att det i varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska se till att det dels genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling, dels årligen upprättas en plan mot kränkande behandling.

Relaterad information