Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Skolskjuts

Enligt skollagen har elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Rätten till skolskjuts

Kriterier
För att eleven ska ha rätt till skolskjuts måste vissa kriterier vara uppfyllda:

  • Både elev och vårdnadshavare måste vara folkbokförda i Norbergs kommun.
  • Eleven måste gå i den skola som kommunen normalt skulle placera eleven i (Källskolan eller Centralskolan).
  • Gångavståndet mellan bostad och skola ska vara längre än 2 kilometer för elever i förskoleklass till årskurs 3, 3 kilometer för elever i årskurs 4 till 6 och 4 kilometer för elever i årskurs 7 till 9.
  • Elever som inte uppfyller avståndskravet men anses behöva skolskjuts på grund av något särskilt skäl, till exempel medicinska eller svåra trafikförhållanden, kan ansöka om skolskjuts och få skälet prövat. Vid medicinska skäl krävs läkarintyg.

Växelvis boende
Elever vars vårdnadshavare lever åtskilda men har gemensam vårdnad, har rätt till skolskjuts om eleven bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna och villkoren i övrigt är uppfyllda. Vid växelvis boende ska de båda adresserna vara respektive vårdnadshavares folkbokföringsadresser och ligga i Norbergs kommun. Den ena adressen ska även vara elevens folkbokföringsadress. Vårdnadshavare som begär skolskjuts vid växelvis boende ska kunna visa hur boendet är upplagt. Detta kan göras genom ett fast schema.

Fritidshem och förskola
Skolskjuts till eller från fritidsverksamhet och förskola beviljas inte.

Skola utanför Norbergs kommun
För elever som på grund av vårdnadshavares önskemål tas emot i en annan kommuns grundskola, har varken hemkommunen eller mottagande kommun någon skyldighet att anordna skolskjuts. Skolskjuts ska då endast beviljas om den kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Elever som inte har rätt till skolskjuts
Eftersom skolskjuts främst bedrivs med linjetrafik, kan elever som inte beviljas skolskjuts köpa färdbevis enligt bussbolaget VL:s ordinarie taxa.

Ansökningsförfarandet

Skolskjutsansökan
Ansökan om skolskjuts görs här.

Ansöka om skolskjuts med skyddade personuppgifter
Personer med sekretessmarkerade uppgifter/skyddad identitet bör inte ansöka om skolskjuts genom formuläret på hemsidan. Kontakta skolexpeditionen på Källskolan alternativt Centralskolan för hjälp med ansökan.

Handläggningstid för skolskjutsansökan
Beslut om skolskjuts tas i löpande ordning och så snart det är möjligt, vanligtvis inom fem arbetsdagar. Vid beslut inför ett nytt läsår är handläggningstiden längre. Om ansökan lämnas in senast den 30 april är målet att skicka ut beslut senast i juni. Beslutet skickas digitalt om
e-postadress har angetts i ansökan. I annat fall skickas beslutet per post, vilket tar någon dag extra.

Ändringar under läsåret
Om uppgifterna som anges i skolskjutsansökan ändras under läsåret, till exempel om eleven byter adress, ska detta omgående meddelas till skolexpeditionen eller kommunens skolskjutshandläggare.

Ansökan måste göras inför varje läsår
Ansökan om skolskjuts måste göras inför varje läsår. Ingen elev berättigas skolskjuts utan inlämnad ansökan.

Överklagan
Skolskjutsbeslut kan enligt skollagen (28 kapitlet, 5 paragrafen, 5 punkten) överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha inkommit till Norbergs kommun inom tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet. Om det har inkommit i rätt tid, skickas det vidare till överprövande instans. Överklagandet skickas till:

Norbergs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 25
738 21 Norberg

Skolskjutsarna

Skolskjutsfordon
Om eleven har rätt till skolskjuts, mäts tillåtet avstånd mellan bostad och närmaste linjebusshållplats. Gångavståndet mellan bostad och hållsplats får inte vara längre än 2 kilometer för elever i förskoleklass till årskurs 3, 3 kilometer för elever i årskurs 4 till 6 och 4 kilometer för elever i årskurs 7 till 9.

Om en hållplats finns inom ovan avstånd, åker eleven med en linjetrafikbuss. I annat fall ordnas skolskjuts med ett separat skolskjutsfordon. Information om hur eleven tar sig till skolan skickas till vårdnadshavare vid beviljad ansökan.

Ansvar vid busshållplatsen
Vårdnadshavare har ansvar för eleven mellan hemmet och plats där eleven kliver på eller av skolskjuts. Vårdnadshavare förutsätts förbereda och träna barnet för att klara sin skolväg på ett så bra säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till hållplats för skolskjuts, under så lång tid det krävs för att barnet ska klara det på egen hand.

Ordning och säkerhet i bussen
Vårdnadshavare ansvarar för att informera sitt barn om bältesanvändning och allmänt om hur man uppträder i och runt fordonet. Elev som stör ordningen skall åtföljas av vårdnadshavare eller annan vuxen tills förbättring skett.

Missad skolskjuts
Om eleven missar sin skolskjuts är vårdnadshavaren ansvarig för att eleven kommer till skolan.

Skolskjuts med linjetrafiken

Busskort
Elever som har rätt till skolskjuts med linjetrafiken får ett busskort som delas ut av skolan. Busskortet är personligt och ska hanteras som en värdehandling.

Trasigt, stulet eller borttappat busskort
Om busskortet har blivit stulet, borttappat, är trasigt eller inte längre fungerar, kan det gamla kortet spärras och ett nytt beställas här. Vid borttappat busskort tas en avgift ut.

Återanvändning av busskort
Elev med fullständigt personnummer, som har haft skolskjuts med linjetrafik under nuvarande läsår och uppfyller kraven för skolskjuts under kommande läsår, behåller sitt busskort. Vid godkänd ansökan aktiveras kortet till höstterminen. Elev som saknar fullständigt personnummer får ett nytt busskort om eleven är fortsatt berättigad skolskjuts.

Information om linjetrafiken
VL:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om linjer, hållplatser, tider och kartor.