Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Styrdokument

Läroplanen fastställs i Sverige av Sveriges riksdag och anger de värden som förskola och skolan ska bygga på.

De nu gällande läroplanerna är Läroplan för förskolan (Lpfö 98), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94).