Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden som berör kommunen och dess verksamheter. Det gäller frågor som rör mål och riktlinjer för verksamheten, budget och kommunal skattesatser.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare som rör...

  • ...hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen
  • ...taxor och andra avgifter
  • ...kommunens budget
  • ...större investeringar
  • ...planer och mål för verksamheten
  • ...vilka utskott som ska finnas representerade och deras organisation

Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska vara beredda av det politiska organ som svarar för ärendet. Ansvaret för att ärenden är beredda ligger hos kommunstyrelsen.

Ledamöterna kan väcka ärenden i fullmäktige genom att lämna in en motion. De kan också ställa frågor eller diskutera aktuella händelser genom interpellation och fråga. Om någon eller några av ledamöter inte delar majoritetens åsikt i ett ärende kan de lämna reservation.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnder, kommunrevisionen, direktioner för kommunalförbund och styrelser till andra samarbetsorgan.

Sök efter förtroendevaldaöppnas i nytt fönster

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.


Relaterad information