Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kris och säkerhet

Här hittar du information om hur kommunen jobbar med kris- och säkerhetsarbete och vad du kan göra för att öka din egen krisberedskapsförmåga.

Krisberedskap

Planläggning inom beredskapsområdet behandlar bland annat upprättandet av krisledningsplaner och risk- och sårbarhetsanalyser. Samordnarens roll är att ha en övergripande funktion och kontakt med externa aktörer i frågor som rör krisberedskap och Norbergs kommun.

I kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser, en krisledningsnämnd. Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott och krisledningsgruppen av utvalda verksamhetschefer och tjänstemän.
En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i samhällsviktiga funktioner och som kräver insatser av en kommun eller en region.

 

Informationsplatser

I kommunen finns två förutbestämda informationsplatser, dessa är:

• Biblioteket
• Kärrgruvans skola

 

Ditt eget ansvar

Förutom att vi alla har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Det innebär till exempel att vi bör vara medvetna om att det ibland inträffar oväntade händelser. Det är dessutom en insikt som minskar risken för att vi drabbas av panik när någonting oväntat händer. Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälp svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. 

Mer information om vad du som privatperson kan göra för att stärka din egen krisberedskapsförmåga finner du på Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats.

Relaterad information