Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

KKiK - Kommunens kvalitet i korthet

Exempel

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är består av cirka 40 mått som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet inom fem viktiga kunskapsområden. Sveriges Kommuner och Landsting driver projektet, som startade 2006. Från och med 2017 deltar Norbergs kommun i projektet. Flertalet av landets kommuner deltar i undersökningen

Syftet med KKiK är att resultatet kan vara ett underlag för de förtroendevaldas dialog med medborgarna om kvaliteten på kommunens service. Måtten används också som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.
KKiK:s kvalitetsmått omfattar områdena

 • Din kommuns tillgänglighet
  Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga.

 • Trygghetsaspekter i din kommun
  Trygghet, inte minst när det gäller situationen för barn och äldre, är ett viktigt kvalitetsmått.

 • Din delaktighet och kommunens information
  Delaktigheten mäts på två sätt. Dels hur kommunen på olika sätt ger medborgarna möjlighet att delta i kommunens utveckling och dels hur medborgarna själva uppfattar att de har inflytande över kommunens verksamhet.
 • Din kommuns effektivitet
  Kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat vi får ut av investerade kostnader.

 • Din kommun som samhällsutvecklare
  Här redovisas mått av olika slag som tillsammans kan ge en viss uppfattning om kommunen som samhällsbyggare.

Resultaten tas fram på samma sätt av alla deltagande kommuner. Därför blir det möjligt att jämföra vår kommuns resultat med andra kommuners.
Siffrorna tolkas som indikatorer snarare än faktiska resultat, de redovisas varje år och går därför att jämföra över tid.
I kommunens årsredovisning samt här på hemsidan tas inte alla mått upp, samtliga mått kan läsas på www.kolada.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.