Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Medborgarförslag

Medborgardialog är inget nytt. Samtal mellan kommunens politiker och medborgare pågår ständigt. Som medborgare är det dock inte alltid lätt att komma i kontakt med kommunens beslutsfattare. Genom medborgardialog blir det enklare för medborgarna att vara med och påverka kommunens utveckling.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Den som är folkbokförd i kommunen får skicka in ett förslag till fullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska stå med i förslaget. Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Medborgarförslag lämnas in till kommunens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget lämnades in. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, har personen som lämnat förslaget meddelats.

De förtroendevalda bär det yttersta ansvaret både för medborgardialogen och för de beslut som fattas.

Hur lämnar jag in mitt förslag?

Du skickar ditt medborgarförslag till:
Norbergs kommun
Box 25
738 21 Norberg

eller skickar e-post till:
info@norberg.se

Förslaget blir en offentlig handling

Alla medborgarförslag som kommer in till kommunen är offentliga handlingar. Det innebär att vem som helst får läsa förslaget och ditt namn kommer att finnas med i kallelser och protokoll på kommunens hemsida.

Vad händer med mitt medborgarförslag?

  1. Förslaget tas emot och diarieförs.
  2. Förslaget tas upp på näst kommande kommunfullmäktige.
  3. Förslaget skickas vidare på remiss till berörd nämnd/förvaltning för så kallad beredning.
  4. Förslaget genomgår beredning och skickas det tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.
  5. Du blir inbjuden att komma till kommunfullmäktige och muntligen presentera ditt förslag och svara på frågor.
  6. Fullmäktige fattar beslut i frågan.

I vissa fall kan fullmäktige överlåta till kommunstyrelsen eller en annan nämnd att besluta i ärendet. Då kommer du bli inbjuden att presentera ditt förslag där.