Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

2009

Här hittar du avslutade medborgarförslag som inkom 2009.

Medborgarförslag om att kommunen ska möjliggöra start av sociala företag
Dnr: 2009.0454.914

OBS! Detta är en nerkortad version.

Vi går allt tydligare mot ett "tvåtredjedelssamhälle", där allt fler inte bedöms vara tillräckligt attraktiva på den ordinarie arbetsmarknaden för att få ett jobb. Jag tror att vi alla känner till någon som gärna vill arbeta men vars arbetsförmåga inte är efterfrågad eller behövd. Det leder dels till stort personligt lidande och vissnande självkänsla, det leder till dålig personlig ekonomi men det leder framför allt till ett tudelat samhälle; ett samhälle där allt färre ska försörja allt fler, där solidariteten minskar och behovet av särlösningar utanför den allmänna välfärden ökar. Det är en utveckling som vi bör sätta stopp för.

Det finns sätt att motverka detta och tydliga framgångsexempel där arbetsmarknaden har utvidgats när personer går samman och skapar sina egna arbetstillfällen. Det kallas att starta sociala företag.

För slag:

- Kommunen ska arbeta aktivt för att öka kunskapen om socialt företagandes potential bland politiker, tjänstemän och ideella organisationer.
- Alla förvaltningar inom Norbergs kommun ska, då tillfälle ges, stimulera och uppmuntra till social företagande. Det kan ske genom att informera brukare (i t ex socialtjänst, socialpsykiatri och LSS) om vad socialt företagande är och kan leda till, genom att initiera lokala nätverk och mötesplatser samt formulera upphandlingar så att även sociala företag har en chans att lägga anbud.
- Vid upphandling ska kommunen noga beakta anbudsgivarens värdegrund vad gäller socialt och etiskt ansvarstagande.
- Förvaltningar inom Norbergs kommun bör utreda om det finns verksamheter som med fördel kan göras om till socialt företag eller på annat sätt underlätta för sociala företag att starta och växa.

Kommunfullmäktiges beslut § 3 2012-03-05

  1. Ytterligare åtgärder i enlighet med medborgarförslaget vidtas inte med hänvisning till ledningskontorets tjänsteskrivelse.
  2. Förvaltningarna uppmanas att beakta kommunens policy för upphandling avseende social hänsyn och socialt företagande.
  3. Förvaltningarna uppmantras fortsätta med det arbete som pågår inom området socialt företagande.
  4. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag Norbergar´n till Flängan
Dnr: 2009.0378.914

Vi boende och medlemmar i Flängans intresseförening har på olika sätt försökt ändra linjesträckningen på sträckan Klackberg-Grindbo att omfatta Flängan-Nordängo-Hinsebo-Grindbo. 3 km längre körtid skulle betjäna ca 130 pers i åldrarna 2 till 91 år. Hittils har vi misslyckas men Norbergs kommun som huvudman för trafiken borde kunna fixa det.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger medborgarförslag inkommet 2009-10-06 från Flängans Intresseförening om att förlänge lokalbussen Norbergar´n till Flängan norr om Klackberg samt förslag till besvarande från Ledningkontorets kanslisektion. Från årskiftet går Norbergar´n vid Flängan varje onsdag, detta inom befintligt avtal med trafikutövaren Petterssons Buss.

Kommunfullmäktiges beslut § 30 2010-03-08

Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av Kollektivtrafikgruppen och Petterssons Buss åtgärder anses medborgarförslaget besvarat.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag Tycka Turist Trist?
Dnr: 2009.0356.914

OBS! Detta är en nerkortad version.

Under de 22 år jag bott i Norberg har det i många kommunala sammanhang PRATATS mycket om hur kommunen ska göras mer attraktiv för turister.

Trots allt PRAT gjorde jag sistlidna sommar följande iakttagelser vilka jag förmedlat till kultur- och fritidsnämndens ansvariga tjänstemän:

1. Toaletterna vid campingens badplats hölls LÅSTA till och med i vart fall söndagen den 5 juli, alltså precis under sommarens stora värmebölja och turistsäsongens höjdpunkt. Sådant får bara inte hända oavsett anledning.
2. Under hela sommaren satt MISSVISANDE SKYLTNING om öppettider vid Nya Lapphyttan. Kultur- och fritidsnämnden hade beslutat en sak, skyltmakaren hade skrivit andratider. Det anmärkningsvärda är att INGEN MÄRKTE NÅGOT, varken anställda eller ansvariga.
3. Det är alltjämt svårt att hitta till Engelsberg-Norbergs järnvägs hållplatser eftersom SKYLTNING SAKNAS vilket jag tidigare påpekat. Ingenting händer dock eftersom ansvarig tjänstemän vid kultur- och fritidsnämnden anser skyltningen vara föreningens sak. Bekantgörande av turistattraktioner ligger enligt min mening avgjort i kommunens intresse oavsett vem som ansvarar för den.

Man kan ju fråga sig om Povel Ramels fyndiga ordlek i rubriken gjorts till rättesnöre för turismens handhavande i vår kommun. För jag är inte ensam som undrar över hur kommunen tar sitt ansvar för turismen.

För att om möjligt sätta litet fart på kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning lyfter jag nu frågan till kommunfullmäktige i form av ett medborgarförslag

enligt följande:

En orienteringstavla väl synlig från Elsas kondis (kommunens förnämsta turistattraktion) sätts upp innehållande en detaljerad karta över Norberg med omgivningar och med ortens attraktioner väl angivna. Orienteringstavlan kompletteras med fördel med en "skyltrondell" där avstånden till attraktionerna kan avläsas. Dessutom ska skyltar sättas upp intill attraktionerna och i de fall de redan finns ses över och vid behov bytas ut.

Kommunfullmäktiges beslut § 29 2010-03-08

Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens yttrande med tillägget att ge kanslichefen i uppdrag att i ledningsgruppen ta upp om en orienteringstavla kan finansieras inom ramen för attraktivitet. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

_________________________________________________________________________________