Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

2010

Här hittar du avslutade medborgarförslag som inkom 2010.

Medborgarförslag om att underlätta pendling för landsbygdsboende gymnasieelever
Dnr: 2010.0253.914

OBS! Detta är en nerkortad version.

Enligt "Vision 2015" för Norbergs kommun vill man bland annat ha en levande kommun där Norbergs ungdomar är väl förberedda för framtiden och en levande kulturmiljö med pågående aktiviteter.

Då det inte finns kollektivtrafik som trafikerar Norbergs landsbygd måste kommunen lösa det på annat sätt.

Vi har en kunnig och bra fungerande buss och taxiverksamhet i Norberg så mitt förslag är att representanter från VL, Taxi Norberg, Petterssons Buss, Barn och utbildningsnämnden, Buss och Kommunikationsgruppen i Framtidsverkstaden 2010, Kollektivtrafikansvarig i Norberg, Skolskjutsansvariga för grundskolan i Norberg och NVU i Fagersta sätter sig ner tillsammans för att se över hur man kreativt, flexibelt och effektiv kan nyttja och samordna de resurser och transporter som redan finns i kommunen för att de gymnasieungdomar, som går på hemgymnasiet, Brinellskolan, (vilken Norbergs kommun är med och grundfinansierar) i Fagersta kommer hem till sin bostad varje skoldag.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att för skolskjutsbussar avsedda för grundskolan ska avgångstiden tisdagar och fredagar 14.50 flyttas fram fem minuter. När det gäller de övriga dagarna hänskjuts frågan till kollektivtrafikgruppen.

Kommunstyrelsens beslut § 174 2011-11-14

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till de vidtagna åtgärderna.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om uthyrning av lägenheter till konstnärer
Dnr: 2010.0108.914

Då det kommit till min kännedom att det finns lägenheter i kommunens ägo som står outhyrda, så föreslår jag följande:

Att kommunen möblerar förslagsvis två lägenheter och erbjuder konstnärer att bo gratis en vecka till en månad mot att man en kväll presenterar sin konstnärliga verksamhet för allmänheten i Norberg.
Bakgrunden till detta mitt förslag är att jag är medlem i Teaterförbundet och Dramatikerförbundet och vi som erbjuds att få bo i förbunden ägda bostäder i Sveg, Visby, Rom och Paris för att ta några exempel och varför inte erbjuda en plats till koncentrerad arbetsperiod i Norberg?
Förslagsvis skulle Musikerförbundet, Teaterförbundet, Dramatikerförbundet, Författarförbundet och KRO (Konstnärernas Riksorganisation) erbjudas denna möjlighet. Vinsten för kommunen kommer att vara att Norbergs befolkning får möta olika konstnärer och konstnärerna får möta Norberg och Norbergarna.

Kommunfullmäktiges beslut § 69 2011-09-26

Medborgarförslaget om uthyrning av bostäder till konstnärer avslås.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om anläggning av isbana
Dnr: 2010.2048.914

Vi har länge funderat över varför inte platsen vid busstorget, där den nedbrunna restaurangen låg, har utnyttjats till något allmännyttigt. Som det är nu så parkerar bilar där och der ser så tråkigt ut.

Vårt förslag är att

- Spola en isbana, där alla kan åka skridskor på vintern. Det blir en rolig aktivitet och mysfaktorn och trivseln i centrum blir högre.

Sammanfattning av ärendet
Kultur-, idrotts-, och fritidsutskottet (KIFU) och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har yttrat sig över förslaget. KIFU föreslår att förslaget avslås. NVK:s förvaltning föreslår avslag mot bakgrund av bland annat att den föreslagna platsen (Myntet 12) för isbanan långsiktigt kan behövas för annat ändamål.

Ledningskontoret har inte något ytterligare att anföra och föreslår därför att medborgarförslaget avslås.

Kommunfullmäktiges beslut § 62 2011-06-07

Medborgarförslaget om anläggning av isbana avslås.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om dekal för sopkärl
Dnr: 2010.0141.914

Hej! Ett medborgarförslag:

Låt någon hyfsat skicklig tecknare skapa en dekal för de gröna kärlen.

Text: Blås fåglar och råttor på maten
Använd de bruna påsarna. Lägg i bruna kärlet bredvid.

+ Bild på besviken mås, kråka (skata), råtta

Sammanfattning av ärendet
NVK anser att ansvarig fastighetsägare ska informera sina hyresgäster på ett sådant sätt att källsorteringen fungerar på avsett sätt. NVK kan vid behov tillhandahålla aktuellt informationsmaterial som sedan av fastighetsägaren kan mångfaldigas och delas ut till de boende. NVK anser därmed att förslaget avslås.

Kommunfullmäktiges beslut § 54 2011-05-09

Medborgarförslaget om dekal för sopkärl avslås.