Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Överklaga beslut

Du måste överklaga beslutet skriftligt inom tre veckor från det att styrelsens, utskottets, nämndens eller fullmäktiges protokoll har publicerats på kommunens anslagstavla. Att överklaga ett beslut kallas för laglighetsprövning och du kan överklaga beslut som är fattade av:

 • utskott
 • nämnder
 • kommunstyrelsen
 • kommunfullmäktige

Vem får överklaga?

Du kan överklaga ett beslut som fattats av Norbergs kommun om du

 • är folkbokförd i kommunen, eller
 • äger en fastighet i kommunen, eller
 • är taxerad för kommunalskatt i kommunen, eller
 • är unionsmedborgare men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras i kommunen.

Överklaga till förvaltningsrätten

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Uppsala. Adressen hittar du här: http://www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsrätten kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar. De prövar om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. De kan också pröva om beslutet:

 • har kommit till på ett lagligt sätt,
 • handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen, eller
 • strider mot lag eller annan författning.

Om beslutet upphävs fattar kommunen själv ett nytt beslut.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska visa vilket beslut du är missnöjd med. Det kan du ange genom att hänvisa till en paragraf i ett protokoll eller till ett diarienummer. Du ska också skriva varför du anser att beslutet är felaktigt.

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat av dig som överklagar och innehålla följande personuppgifter:

 • person- eller organisationsnummer
 • postadress till bostad och arbetsplats
 • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det)
 • e-postadress, och
 • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna nå dig.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Relaterad information