Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 17 augusti 2020. När protokollet är justerat läggs det ut på webbplatsen.

Svar på två medborgarförslag om hundrastgård
Under år 2018 har två medborgarförslag om anläggande av en hundrastgård lämnats in. förslagsställarna har lämnat förslag på flera möjliga platser.
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att anlägga en hundrastgård och överlämnar ärendet till budgetberedningen för hantering.

Svar på motion från (L) om åtgärder för att öka den biologiska mångfalden
En motion har lämnats in om åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. Motionären vill att kommunen återskapar livsmiljöer som är gynnsamma för i synnerhet insekter och bin.
Motionen bifalls genom att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund får i uppdrag att genomföra ett försök med att låta grönytan vid föreslagen plats intill Rosenstigen växa upp till en gräsäng i syfte att öka den biologiska mångfalden.

Motion från (DiN) om att anlägga en utomhusbassäng i Norberg
En motion har lämnats in om att Norbergs kommun fattar nödvändiga beslut för att allmänheten skall få tillgång till en utomhusbassäng i storlek 25-50 meter på lämplig plats i Norberg.
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

 

Relaterad information