Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 4 maj 2020. När protokollet är justerat läggs det ut på webbplatsen.

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens reglemente revideras enligt följande:
Deltagande med närvarande ledamöter på distans får genomföras för kommunstyrelse samt utskott och nämnder om särskilda skäl föreligger.
Kopplingen i kommunstyrelsens reglemente mellan allmänna utskottet samt krisledningsnämnden tas bort.

Införande av resultatutjämningsreserv i Norbergs kommun
Norbergs kommun inför en resultatutjämningsreserv.
Lokala riktlinjer för resultatutjämningsreserv antas.
7,5 miljoner av 2019 års överskott läggs till resultatutjämningsreserven.
Riktlinjerna ska följas upp och eventuellt revideras i samband med Norbergs kommuns årsredovisning 2020.

Avtal med Fagersta kommun om upphandlings- och inköpssamverkan
Det reviderade förslaget till avtal gällande samverkan för upphandling med Fagersta kommun, daterat 2020-04-14, godkänns.

Årsredovisning för Norbergs kommun år 2019
Norbergs kommuns årsredovisning för år 2019 godkänns.
I enlighet med revisorernas förslag beviljas kommunstyrelsen och valnämnden som helhet och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Relaterad information