Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 16 september 2019.

Polisens Kontaktcenters eventuella flytt från kommunen
Norbergs kommun vill att Polisens Kontaktcenter (PKC) ska vara kvar i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en grupp bestående av politiker, kommunchef samt en utredare för att se över om kommunen kan besvara PKC:s önskemål utifrån verksamhetens behov.

Brottsofferjouren Västmanland får bidrag år 2020
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Brottsofferjouren Västmanland 34 770 kronor i verksamhetsbidrag för år 2020. Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd till brottsdrabbade kommuninvånare, dess anhöriga och vittnen samt ger vägledning i rättsprocessen. Föreningen omfattas av samtliga tio av länets kommuner.

Fortsatt arbete med program för centrala Norberg
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning arbetar med framtagande av ett program för utveckling av centrala Norberg. Inom programarbetet kan behov av ny bebyggelse, utvecklade offentliga rum (torg, parker och grönstråk), gång- och cykelstråk och så vidare diskuteras för att ge en fördjupad helhetsbild över framtida markanvändning. Kommunstyrelsen beslutade att miljö- och byggförvaltningen ska fortsätta med arbetet att ta fram programmet.

Relaterad information