Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser. Kommunstyrelsens allmänna utskott är krisledningsnämnd. Nämnden får överta beslutanderätt i den omfattning som nämnden bedömer nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art.