Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Hur går det till att fatta beslut?

Vägen till beslut - här hittar du information om hur det går till.

Ärendet kommer in

Ärendet kommer in. Ett ärende kan vara en skrivelse (handling) från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteman eller från någon annan nämnd inom kommunen.

Registrering

Handlingen registreras (diarieförs) och stämplas med ankomstdatum. Det läggs till ett ärende som får ett unikt diarienummer.

Beredning

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Tjänstemän inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet (tjänsteyttrande). Ibland behövs synpunkter på ärendet från andra nämnder/instanser eller annan myndighet och då skickas en remiss.

Sammanträde

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Ett sammanträde leds av en ordförande.

Beslut och protokoll

Besluten i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige ska protokollföras. Protokollet skrivs av en tjänsteman. Protokollet undertecknas av ordförande, en sekreterare och en eller flera justerare. De som undertecknar protokollet intygar att det som förts till protokollet är riktigt.

Protokollet anslås på Norberg kommuns hemsida.

Expediering och arkivering

Beslutet expedieras till berörda sektorer som verkställer beslutet.
Ärendet avslutas och arkiveras.