Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Revision

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten sköts på ett lämpligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om redogörelserna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Principerna om väsentlighet och risk ska vara vägledande för revisorernas arbete. Revisorerna ska vid sin granskning dessutom särskilt uppmärksamma om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar.

Revisionens uppgifter är:

  • att kontrollera att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt effektivt.
  • att kontrollera att räkenskaperna är rättvisande
  • att pröva om internkontrollen är tillräcklig, dvs om nämnderna har kontroll över sin verksamhet och att fattade beslut verkställs.
  • varje revisor är självständig. Var och en kan vända sig till vem som helst av revisorerna med frågeställningar omkring kommunen.

Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i de kommunalförbund där kommunen ingår genom de revisorer vilka utses på sätt som anges i förbundsordningen för resp kommunalförbund. Dessutom ska revisorerna på samma sätt granska verksamheten i kommunens företag genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och berättelsen ska också innehålla ett särskilt uttalande om ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På samma sätt rapporterar revisorer i kommunalförbund samt lekmannarevisorer och revisorer i företagen.

Sök förtroendevaldaöppnas i nytt fönster

Relaterad information