Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Webb-tv

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv Sändningen börjar klockan 17.30 varje sammanträdesdag med paus cirka klockan 18:45–19:00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i kommunfullmäktigesalen, Malmgatan 7 på läktaren, 2 trappor.

Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet.

Välkommen!


Youtube-icon

Visa sändning på Youtube

Föredragningslista måndagen den 2 mars

 1. Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
 2. Godkännande av dagordning
 3. Svar på medborgarförslag om sänkt hyra i kommunala bostäder
 4. Svar på medborgarförslag om reparation av fasaden på kommunhuset
 5. Medborgarförslag om utveckling av Tingshuset och att det förvaltas av föreningen Scenkonst i Norberg
 6. Medborgarförslag om bättre centralt belägna ställplatser för husbilar
 7. Medborgarförslag om införande av hemstjänstlegitimation
 8. Information om Ekomuseum Bergslagen, Malin Andersson, verksamhetschef deltar
 9. Information om bokslut för 2019 samt ekonomiska förutsättningar framåt, Stefan Granqvist, ekonomichef deltar
 10. Revidering av samverkansavtal för gemensamma hjälpmedelsnämnden
 11. Revidering av reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden
 12. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, tredje kvartalet år 2019
 13. Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna gällande undantag från reglerna om hundar för service- och signalhundar
 14. Svar på motion från (M) om anställning av personal inom kommunservice
 15. Motion från (DiN) om införande av e-förslag
 16. Motion från (DiN) om att inleda ett uppsökande arbete mot missbruk
 17. Motion från (C) om fotvård
 18. Motion från (M) om serviceteam, ett komplement till undersköterskornas arbete
 19. Motion från (M) om att öka tryggheten i Norbergs kommun
 20. Motion från (M) om att ha en länk på hemsidan till Patientnämnden i Region Västmanland
 21. Motion från (M) om ungdomar i arbete
 22. Motion från (M) om att minska matsvinn från matvarubutiker
 23. Motion från (L) om översyn av hyrorna för Norbergs kommuns lägenheter
 24. Motion från (L) om plastsortering
 25. Motion från (L) om att hålla rent runt Storsjön
 26. Motion från (L) om att ansluta sig till ”Håll Sverige Rent”
 27. Eventuella nya motioner
 28. Svar på interpellation om stora barngrupper i förskolan
 29. Interpellation om att bemanning bör underlättas även på helger i Norberg
 30. Eventuella nya frågor och interpellationer
 31. Entledigande av John Ellard (DiN) som ersättare i Norra Västmanlands Utbildningsförbund samt fyllnadsval
 32. Entledigande av John Ellard (DiN) som ersättare i krisledningsnämnden samt fyllnadsval
 33. Entledigande av John Ellard (DiN) som ledamot i kommunstyrelsen samt fyllnadsval
 34. Entledigande av Mattias Björlestrand (C) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval
 35. Entledigande av Mattias Björlestrand (C) som ledamot i Gode mäns fastighetsförvaltning samt fyllnadsval
 36. Entledigande av Mattias Björlestrand (C) som ersättare i Norbergs Järnväg AB samt fyllnadsval
 37. Fyllnadsval av ersättare i valnämnden efter Eva Hölke (S)
 38. Eventuella övriga valärenden
 39. Information från kommunstyrelsen och dess utskott
 40. Information från samverkansorganen
 41. Skriftliga meddelanden