Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Webb-tv

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv. Sändningen börjar klockan 17.30

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 17 augusti klockan 17.30 i Teaterbiografen vid biblioteket.

Vi ber allmänheten pga rådande omständigheter ej besöka detta sammanträde och i stället följa webbsändningen nedan

Youtube-icon

Visa sändning på Youtube

Föredragningslista måndagen den 17 augusti

 1. Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
 2. Godkännande av dagordning
 3. Svar på medborgarförslag om reparation av fasaden på kommunhuset
 4. Svar på medborgarförslag om att dra in kommundirektörstjänsten
 5. Svar på medborgarförslag om rid-, gång-, och cykelväg i Bjurfors
 6. Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg vid Norens södra strand
 7. Svar på medborgarförslag om sanering eller ommålning av scenen i Tingshusparken
 8. Svar på medborgarförslag om start av ett härbärge/stödboende
 9. Svar på medborgarförslag om tiggeri
 10. Svar på två medborgarförslag om hundrastgård
 11. Svar på över medborgarförslag om renovering av kommunhusets entré
 12. Medborgarförslag om gransanering i naturreservatet Klackberg
 13. Medborgarförslag om rensning av konstkanalen
 14. Medborgarförslag om omsorg på obekväm arbetstid för barn inom förskola och fritidshem
 15. Svar på motion från (M) om farthinder och övergångsställe på Fagerstavägen
 16. Svar på motion från (SD) om att tillgängliggöra beslutsunderlag från kommunstyrelsens utskott
 17. Svar på motion från (SD) om digitalt närvaro- och voteringssystem till kommunfullmäktige
 18. Svar på motion från (SD) om att återbruka mera
 19. Svar på motion från (L) om åtgärder för att öka den biologiska mångfalden
 20. Svar på motion från (SD) om kompetenshöjande åtgärder för chefer och tjänstepersoner inom Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
 21. Svar på motion från (M) om att upprätta en länk till Region Västmanlands patientnämnd på kommunens hemsida
 22. Svar på motion från (M) om införande av återbruket Norbergs Cirkeln
 23. Svar på motion från (M) om start av en fritidsbank
 24. Svar på motion från (DiN) om att införa lokalt alkohol- och narkotikapolitiskt program
 25. Svar på motion från (L) om annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem)
 26. Svar på motion från (SD) om solpaneler på kommunala fastigheter i Norbergs kommun
 27. Svar på motion från (C, L, M, PNF) om lokalhyror
 28. Svar på motion från (S) om porlande arrangemang vid Resedan
 29. Svar på motion från (S) om stärkt kompetensförsörjning i norra Västmanland
 30. Motion från (SD) om att minska antalet ersättare i kommunstyrelsen
 31. Motion från (SD) om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
 32. Motion från (SD) om indragning av bidrag till studieförbund som har nära anknytning till Muslimska Brödraskapet
 33. Eventuella nya motioner
 34. Svar på interpellation om stora barngrupper i förskolan
 35. Svar på interpellation om att bemanning bör underlättas även på helger i Norberg
 36. Svar på interpellation om kvalitetsledningssystem 2011:9 - åtgärder för att säkerställa systemet används aktivt samt hur resultatet visas
 37. Svar på interpellation om upphandling och inköp inom socialutskottet
 38. Svar på interpellation om åtgärder för att säkerställa att ledningen för hemtjänsten följer de politiska inriktningsbesluten och att omorganisationen blir bättre för personalen
 39. Interpellation om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
 40. Interpellation om sociala utskottets ordförandes agerande stämmer överens med de etiska reglerna som finns för förtroendevalda politiker
 41. Eventuella nya frågor och interpellationer
 42. Eventuella övriga valärenden
 43. Information från kommunstyrelsen och dess utskott
 44. Information från samverkansorganen
 45. Skriftliga meddelanden

.