Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Webb-tv

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv. Sändningen börjar klockan 17.30

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 28 september klockan 17.30 i Teaterbiografen vid biblioteket.

Vi ber allmänheten pga rådande omständigheter ej besöka detta sammanträde och i stället följa webbsändningen nedan

Youtube-icon

Visa sändning på Youtube

Föredragningslista måndagen den 28 september

 1. Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
 2. Godkännande av dagordning
 3. Information från överförmyndare Ingrid Hellström
 4. Svar på medborgarförslag om bolagisering av fastigheter i Norbergs kommun
 5. Delårsrapport per den sista augusti 2020 med helårsprognos
 6. Avtal för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
 7. Upplösningsavtal gällande Norra Västmanlands Utbildningsförbund
 8. Beredning av revisorernas budget för 2021
 9. Tillägg till revisorernas budget 2020
 10. Medelstilldelning till Norra Västmanlands Samordningsförbund för år 2021
 11. Skattesats för år 2021
 12. Föreskrifter för eldningsförbud
 13. Revidering av taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet
 14. Ny taxa för anmälan och tillsyn enligt strålskyddslagen för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet
 15. Förfrågan om köp av fastigheten Norbergsby 18:38 för expansion av fastigheten Orion 3
 16. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, andra kvartalet år 2020
 17. Svar på motion från (M) om anställning av personal inom kommunservice
 18. Svar på motion från (L) om hyror för bostäder och underhåll av dem
 19. Svar på motion från (L) om plastinsamling och källsortering
 20. Svar på motion från (L) om papperskorgar och bänkar vid Storsjön
 21. Svar på motion från (L) och (M) om att verka för att vuxenutbildningen behålls i Norberg
 22. Svar på motion från (DiN) om införande av e-förslag
 23. Svar på motion från (L) om kartläggning av kompetensbehov, annonsering i Stockholm och bredare marknadsföring vid rekryteringar
 24. Svar på motion från (SD) om språkkrav på personal
 25. Svar på motion från (M) om att införa serviceteam för att underlätta undersköterskornas arbete
 26. Svar på motion från (M) om att minska matsvinn från matvarubutiker genom att skänka till låginkomsthushåll
 27. Svar på motion från (M) om matpeng för ungdomar i arbete
 28. Svar på motion från (SD) om nyckelfri hemtjänst
 29. Svar på motion från (C) om fotvård i Norberg
 30. Eventuella nya motioner
 31. Eventuella nya frågor och interpellationer
 32. Fyllnadsval av vice ordförande i krisledningsnämnden efter Jimmy Fredriksson
 33. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Sara Dahlin
 34. Eventuella övriga valärenden
 35. Information från kommunstyrelsen och dess utskott
 36. Information från samverkansorganen
 37. Skriftliga meddelanden

.