Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Fackliga företrädare

Här hittar du information om kommunens fackliga företrädare samt kontaktuppgifter till respektive kontaktperson.

Förtroendemannalagen i korthet

Fackliga representanter i företagen har rätt till skälig ledighet för fackliga uppdrag såväl på som utanför arbetsplatsen. 
Avser ledigheten en facklig fråga på den egna arbetsplatsen är arbetsgivaren skyldig att betala lön under ledigheten.

Regionala förtroendemän har rätt att uppsöka andra arbetsplatser. 
Den lokala fackliga organisationen har tolkningsföreträde i tillämpningsfrågor. Den kan drabbas av skadestånd för felaktig utövning av sitt tolkningsföreträde.

I utvecklingsavtalet finns regler som ger förtroendemannen rättigheter som går längre än förtroendemannalagen. Dessa gäller bland annat för koncerner.

Vad är en förtroendeman?

De fackliga förtroendemännens ställning regleras i förtroendemannalagen och utvecklingsavtalet. En facklig förtroendeman är en person som har utsetts av en lokal eller central kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation att företräda de anställda på en viss arbetsplats. Lagen blir inte tillämplig förrän arbetsgivaren underrättats av den fackliga organisationen om vem eller vilka som utsetts till fackliga förtroendemän

Exempel på fackliga förtroendemän:

  • klubbordförande
  • ledamot och suppleant i företagets styrelse 
  • studieorganisatör
  • så kallade arbetsplatsombud/kontaktombud

Förtroendemannalagen gäller även skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer. Deras rättigheter enligt arbetsmiljölagen får dock inte inskränkas.

Regionala förtroendemän

En facklig organisation kan utse en förtroendeman med uppgift att företräda de anställda på en annan arbetsplats än hans egen. Organisationen kan även utse en facklig funktionär som är anställd hos organisationen till ett sådant uppdrag. Dessa så kallade regionala fackliga förtroendemän ska ha tillträde till de arbetsplatser som de behöver besöka för att fullgöra sitt fackliga uppdrag. Arbetsgivaren på den uppsökta arbetsplatsen ska underrättas av arbetstagarorganisationen om det fackliga uppdraget.

Facklig verksamhet

Begreppet facklig verksamhet har i lagens mening en vidsträckt innebörd. Dit räknas förhandlingsarbete och liknande på den egna arbetsplatsen men även fackliga uppgifter som inte gäller det egna företaget. Centrala förhandlingar, fackliga kurser och konferenser räknas i stor utsträckning också dit. En grundläggande utbildning utan direkt inriktning på arbetsplatsens olika frågor anses däremot inte som facklig verksamhet. Detsamma gäller politisk verksamhet, insamlingar för olika ändamål, inkassering av medlemsavgifter eller interna fackföreningsmöten.

Relaterad information