Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Nya tobakslagen - vad gäller för din verksamhet

Nedan finner du information om vad som gäller för din verksamhet och den nya tobakslagen som gäller från 1 juli 2019.

Vad gäller för dig som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare?

En tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Vid en prövning granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel).

De nya reglerna om tillståndsplikt innebär att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd till det. Det gäller såväl den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak (partihandel). För att få tillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.

För försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare gäller fortfarande ett anmälningsförfarande hos kommunen.

Spårbarhets- och säkerhetsmärkning

Genom lagen införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som för det möjligt att fastställa bland annat datum och plats för tillverkningen och leveransvägen. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Utöver den unika identitetsmärkningen ska alla styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på marknaden vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkte eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av mist fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthetsdetalj ska tillhandahållas av en oberoende tredjeparsleverantör.

Kommunen får genom den nya lagen tillsynsansvar över spårbarhets- och säkerhetsmärkningen i detaljhandeln.

När börjar reglerna gälla?

Bestämmelserna om spårbarhets- och säkerhetsmärkningen av cigaretter och rulltobak börjar gälla redan den 20 maj 2019, och den 20 maj 2024 vad gäller andra tobaksvaror.

Kommunens tillsynsansvar över spårbarhets- och säkerhetsmärkningen träder dock i kraft samtidigt med lagen i övrigt, det vill säga den 1 juli 2019.

Övergångsregler

Om du som detaljhandlare eller partihandlare redan anmält försäljning av tobaksvaror enligt nuvarande lagstiftning kommer du att få fortsätta bedriva sådan försäljning om du senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd hos kommunen enligt den nya lagen. Försäljningen som sker innan kommunen meddelat beslut i tillståndsfrågan ska bestämmelserna i den gamla lagstiftningen gälla.

Förpackningar med portionssnus som innehåller mindre än 20 portioner och som har tillverkats före den 1 juli 2019 får fortsätta säljas till konsumenter efter att den nya lagen trätt i kraft, dock längst till och med den 31 december 2019.

Vilka produkter omfattas av nya lagen?

Lagen gäller tobak och liknande produkter.

Med tobak avses

  • Cigaretter
  • Rulltobak
  • Tobak för vattenpipa
  • Andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
  • Rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak

Med liknande produkter menas

  • E-cigaretter och påfyllnadsbehållare
  • Örtprodukter för rökning
  • Vattenpipor
  • ”Njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak”. Hit räknas till exempel e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.