Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Barnahus

Barnahus Västmanland är knutpunkten för samverkan mellan polismyndigheten, socialtjänsten i alla länets kommuner, åklagarkammaren, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (Bup), barn- och ungdomskliniken samt länsstyrelsen i Västmanland.

Målgruppen

Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som bor i Västmanlands län och som misstänks vara utsatta för våld främst i nära relation, sexualbrott samt barn som bevittnat våld.

Vad händer på Barnahus?

Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som
misstänks vara utsatta för brott vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Om du misstänker att ett barn är utsatt för ett brott eller om du själv är
under 18 år och utsatt kan du kontakta socialtjänsten där du bor eller gå till närmaste polisstation. Vid misstanke om att ett barn varit utsatt för brott i sin familj eller av någon som står familjen nära, gör socialtjänsten en bedömning om en polisanmälan ska göras. De brott det oftast handlar om är vålds- och sexualbrott. Socialtjänsten har rätt att avvakta med att tala om för vårdnadshavaren att polisanmälan gjorts.

När en polisanmälan görs inleder polisen en förundersökning. Då råder
förundersökningssekretess och socialtjänsten berättar oftast då inte för
vårdnadshavarna om innehållet i anmälan till polisen då det finns risk att barnets berättelse påverkas.

Det första förhöret med barnet hålls oftast utan att vårdnadshavaren får veta det. Förhöret sker på Barnahus Västerås som är en plats där polis, socialtjänst, barnläkare och barn och ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det.

Har du ett arbete som rör barn?

Om du är anställd inom en myndighet vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten omfattas du av anmälningsplikt.

Detta innebär att du har en skyldighet att anmäla till socialnämnden om du misstänker att ett barn far illa och kan vara i behov av skydd.