Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bouppteckning och dödsboanmälan

När någon avlider behöver de anhöriga göra en bouppteckning där de reder ut den avlidnes ekonomi. Personens tillgångar och skulder kallas för dödsbo. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter som är kopplade till dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

När nämnden undersöker om en dödsboanmälan kan genomföras räknar man på den avlidnes tillgångar vid dödsfallet och jämför dem med kostnaderna för en begravning. För att en dödsboanmälan ska vara aktuell får den som avlidit inte äga någon fast egendom eller tomträtt eller vara bosatt utomlands. Om en dödsboanmälan är möjlig upprättas den av individ- och familjenämnden, som sedan skickar den till Skatteverket. Dödsboanmälan måste vara klar inom två månader från dödsfallet.

Ekonomiskt bistånd, begravningshjälp

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att få ekonomisk hjälp till begravningskostnader. För att få sådan så kallad begravningshjälp ska du vända dig till handläggaren på ekonomiskt bistånd, socialförvaltningen, Norbergs kommun.

Relaterad information