Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bouppteckning och dödsboanmälan

När någon avlider behöver de anhöriga göra en bouppteckning där de reder ut den avlidnes ekonomi. Personens tillgångar och skulder kallas för dödsbo. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter som är kopplade till dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan och bouppteckning

När någon har avlidit ska en bouppteckning upprättas inom fyra måna-der. Bouppteckningen postas till Skatteverket för registrering (information finns hos Skatteverket och på deras webbplats).
Begravningsbyråer och banker åtar sig att göra bouppteckningen om du inte vill göra den själv. Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan en förfrågan om dödsboanmälan göras till socialförvaltningen som utreder förutsättningarna.

Dödsboanmälan kan inte göras om:

  • Dödsboets tillgångar omfattar fastighet, bostadsrätt eller tomträtt.
  • Om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas.
  • Om tillgångarna i dödsboet är högre än en beräknad bouppteckningskostnad efter det att man har tagit hänsyn till kostnader som uppstår i samband med dödsfallet.
  • Om värderingsfrågorna är komplicerade eller när det krävs mer efterforskning av den avlidnes tillgångar, exempelvis om det gått lång tid mellan dödsfallet och datum för förfrågan om dödsboanmälan.
  • Om detfinns testamente eller äktenskapsförord kan detta vara skäl för att istället göra en bouppteckning.

Utredning och värdering

Dödsboutredaren behöver som regel göra besök i den avlidnes bostad för att få en uppfattning om det finns lösöre av betydande värde. Är värderingsfrågan svår ska dödsboet ordna och bekosta en värdering. Om bostaden är tömd och städad före hembesöket kan det medföra att dödsboanmälan inte kan genomföras. Bodde den avlidne i ett av kommunens särskilda boenden krävs inget hembesök.

Viktigt att tänka på

  • De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand täcka kostnader som uppstår i samband med dödsfallet, exempelvis begravningskostnadet, gravsten och enklare förtäring.
  • Betala inga fakturor efter dödsdagen.
  • Säg upp eventuella autogiron hos banken.
  • Säg upp lägenhetskontrakt och elavtal.

Om kriterierna för dödsboanmälan inte uppfylls avslås ansökan med hänvisning till att en bouppteckning görs.

Dödsboanmälningar upprättas av

Norbergs kommun
Socialförvaltningen
Handläggare för dödsboanmälan
Telefon: 0223-290 00 (växeln)

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om tillgångarna inte räcker till begravning och gravsten har dödsboet möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

Ansökan om bistånd till begravningskostnader kan göras först efter att dödsboets ekonomiska situation utretts via dödsboanmälan eller via en bouppteckning.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostander kan beviljas med maximalt ett halvt prisbasbelopp.

Bistånd till begravningskostnader ansöks hos handläggaren på ekonomiskt bistånd via kommunens växel 0223-290 00.