Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. En bouppteckning är en skriftlig sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och görs av den eller dem som ingår i dödsboet.

En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. Bouppteckningen skall göras inom fyra månader från dödsdagen och lämnas till Skatteverket. På Skatteverkets hemsida (länk skall läggas in) kan du få blanketter och mer information om vad en bouppteckning innebär.

Enligt Ärvdabalken så kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen under förutsättning att:

  • Dödsboets tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet
  • Det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet

Utredning och värdering

Dödsboutredaren behöver som regel göra besök i den avlidnes bostad för att få en uppfattning om det finns lösöre av betydande värde. Är värderingsfrågan svår ska dödsboet ordna och bekosta en värdering. Om bostaden är tömd och städad före hembesöket kan det medföra att dödsboanmälan inte kan genomföras. Bodde den avlidne i ett av kommunens särskilda boenden krävs inget hembesök.

Viktigt att tänka på

  • De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravningskostnader
  • Betala inga fakturor efter dödsdagen
  • Säg upp eventuella autogiron hos banken
  • Säg upp lägenhetskontrakt och elavtal

Du ska skicka in en begäran om dödsboanmälan så fort som möjligt efter dödsfallet. I de fall där det är aktuellt med dödsboanmälan gör socialtjänsten en skriftlig dödsboanmälan och skickar in den till Skatteverket.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om tillgångarna inte räcker till begravning och gravsten har dödsboet möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Ansökan om bistånd till begravningskostnader kan göras först efter att dödsboets ekonomiska situation utretts via dödsboanmälan eller via en bouppteckning.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kan beviljas med maximalt ett halvt prisbasbelopp.

Bistånd till begravningskostnader ansöks hos handläggaren på ekonomiskt bistånd via kommunens växel 0223-290 00.Relaterad information