Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bostadsanpassning

Man kan söka bidrag för bostadsanpassning för åtgärder av fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt. Bostadsanpassningen kan till exempel vara borttagning av trösklar, förbättring av belysning och installation av trapphiss eller automatiska dörröppnare

Vem kan få bostadsanpassning?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan få bidrag till bostadsanpassning. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt.

För att du ska beviljas bidrag krävs att anpassningen är nödvändig och att ditt behov inte går att lösa på lättare sätt, till exempel med hjälpmedel. Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentliga andra orsaker än funktionsnedsättningen såsom normalt bostadsunderhåll, fukt och mögelskador. Vid flytt och nybyggnation är bidraget begränsat. Bidrag lämnas inte om den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.


Så här ansöker du om bidrag till bostadsanpassning

Ansökan ska innehålla

  • Ifylld ansökningsblankett. Ansökan finns på kommunens hemsida.
  • Ett intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Gäller ansökan enbart enstaka stödhandtag, borttagande av trösklar eller montering av spisvakt behövs inget intyg.
  • Kopia av offert eller kostnadsberäkning. Du tar själv kontakt med entreprenör som kan utföra arbetet. Tillfrågad entreprenör ska ha F-skattsedel och relevant behörighet för det arbete som ska utföras. Utförandet ska ske enligt gällande bygglagstiftning och branschregler. Vid större anpassningar ska ytterligare handlingar bifogas, såsom ritningar eller annan teknisk dokumentation. Vid större anpassningar kan det krävas flera offerter.
  • Fastighetsägarens medgivande. Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad. Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt bör du i ett tidigt skede kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att diskutera anpassningen. Du behöver ett skriftligt medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras och att du inte blir ersättningsskyldig om anpassningen senare återställs. Blankett för fastighetsägarens medgivande kan hämtas på kommunens hemsia.

Ärendet påbörjas inte förrän alla delar av ansökan inkommit till handläggaren.

Ansökan skickas till:

Norbergs kommun, Box 25, 738 21 Norberg.

 

Beslut

När din ansökan har inkommit utreder kommunens handläggare om den sökta åtgärden är bidragsberättigad och om intyget styrker att anpassningen är nödvändig för att göra bostaden ändamålsenlig för dig. Vid behov bokar handläggaren en tid för hembesök tillsammans med dig.

Du får sedan ett skriftligt beslut.

Överklagan

Om bidraget inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan. Beslutet, som innehåller motivering till avslaget, kan överklagas. Om du vill överklaga kommunens beslut ska en skriftlig överklagan ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet

 

Beställning av arbetet

När du fått ett beslut om att du är beviljad bostadsanpassning

1. Beställ arbetet med bostadsanpassningen av en hantverkare som du själv väljer. Arbete och anpassning ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande regelverk. Det är konsumentlagen som gäller mellan dig som privatperson och den du anlitar. Hantverkare ska vara behörig och ha F-skattsedel. Bidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag. Om bygglov eller anmälan krävs är du ansvarig att ansöka om eller anmäla detta till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning i Avesta.

2. Bidraget för bostadsanpassning ska täcka alla kostnader för beviljade åtgärder och gäller för standardmaterial. När arbetet är utfört och du är nöjd med utförandet och har fått fakturan, skickar du en kopia på fakturan samt dina kontouppgifter till handläggaren för att få bidraget utbetalt till dig. Räkna med att det tar cirka en vecka innan bidraget är utbetalt till dig efter att underlag för utbetalningen inkommit till handläggaren.

3. Handläggaren gör utbetalning till ditt bankkonto så du kan betala din faktura. Ibland gör handläggaren ett hembesök innan bidrag betalas ut.

Reparationer och underhåll

Du äger den utrustning eller inredning som du fått bidrag till och ansvarar för dess skötsel och underhåll. Du behöver räkna med utgifter för normalt underhåll och reparationer. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att se över försäkringsskyddet för utrustningen. Om det blir något fel på utrustningen under reklamationstiden ska du anmäla felet till den entreprenör du anlitat.

Du kan få bidrag till reparation, service och besiktning av tekniskt avancerad utrustning. Kontakta kommunens handläggare för mer information. Kostnader som uppkommit på grund av skadegörelse, handhavandefel eller normalt bostadsunderhåll täcks normalt inte av bidrag.

Återställning

Om behovet av anpassningen skulle upphöra har fastighetsägare möjlighet att ansöka om återställningsbidrag. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt småhusägare får själva bekosta demontering och återställning. Det finns flera villkor för återställningsbidraget. Kontakta handläggare för mer information.

Har du frågor eller vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag?
Vänd dig antingen till distriktsarbetsterapeuten inom hemsjukvården, eller till kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

 

Har du frågor eller vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Vänd dig antingen till distriktsarbetsterapeuten inom hemsjukvården, eller till kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Relaterad information