Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om det finns behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när samordning bör genomföras.

Samordnad individuell plan är lagstadgad i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §).

Planen ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens ålder eller problem. Syftet med planen är att säkerställa samordning.

  • Samtycke – personen själv ska samtycka till att planen upprättas.
  • Delaktighet – personen själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet.
  • Påbörjas utan dröjsmål – arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar.

Vad är en samordnad individuell plan (SIP)?En SIP är bra om du får stöd från flera olika instanser, till exempel all hälso- och sjukvård eller habiliteringsverksamhet som du får av landstinget, försörjningsstöd, hemsjukvård eller boendestöd som du får av kommunen. En SIP är en plan som gör det lättare för dig att påverka den hjälp du behöver och har rätt till. Den visar också vem som ansvarar för vad.Du är själv med och bestämmer vad som ska stå i planen. Du kan till exempel skriva om vilka mål du har och vad du behöver i form av behandling, hjälpmedel och stöttning för att nå målen.

Vad gör jag om jag vill ha en SIP?

Ofta föreslår någon av de personer du har kontakt med inom landstinget eller kommunen att ni ska skriva en SIP. Du kan också föreslå det själv. Vill du inte ha någon SIP behöver du inte det. Om du säger nej ska du ändå få den vård och det stöd som du behöver.