Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck, är att det liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende.
Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen till hot, våld och ibland även dödligt våld. Regeringen tar också upp att även pojkar samt
homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan drabbas.

Socialtjänsten kan hjälpa dig

Till socialtjänsten kan du vända dig om du behöver stöd eller skydd i frågor gällande tvång, hot, våld
eller annan utsatthet i hederns namn.

Här till höger finns ett antal länkar för dig som söker mer information.