Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Skydd av kulturmiljöer

Byggnader kan skyddas med hjälp av Kulturminneslagen, genom byggnadsminnesmärkning. Kulturarvet kan också skyddas genom att man bildar natur- eller kulturreservat med stöd av Miljöbalken. Ett tredje sätt att skydda kulturmiljöer är genom detaljplanebestämmelser. Sådana bestämmelser gäller med stöd av Plan- och bygglagen. Benämningen K-märkt är en samlingsbeteckning för olika sätt att skydda värdefulla kulturmiljöer.

I Norbergs kommun finns det tre byggnadsminnen: Gruvmuseet, Södra Schaktets lave och Maskinhuset i Kärrgruvan utgör tillsammans ett. De andra två är Polhemshjulet och Thorshammars verkstad.

Nästan alla bergshistoriska lämningar i Norbergs kommun är skyddade som fasta fornlämningar. Det finns bland annat över 500 gruvhål, cirka 65 hyttor och fler är 20 hamrar.

Brategården i Bråfors är sedan 2006 ett kulturreservat.

Q-beteckningar gäller till exempel för den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen längs ån.

Kulturmiljöområden av riksintresse i Norbergs kommun är Norbergs centrum, Norbergs gruvmiljöer, Bråfors bergsmansgårdar samt Livsdals och Olsbennings bergsmansbyar.

Ytterligare ett 25-tal byar och andra miljöer är kulturmiljöområden av allmänt, lokalt intresse.

Relaterad information